Home > Risorse > Materiali di riferimento > Trattati cinesi sul tè

Trattati cinesi sul tè

Livio Zanini (febbraio 2016)

 

Trattati sul tè composti in Cina durante l'epoca imperiale divisi per dinastia (ove disponibile, PDF del testo in cinese punteggito con indicazione dell'edizione di riferimento)

 

Dinastia Ming

書名 Titolo 作者 Autore Data PDF
茶譜Chapu朱權Zhu Quan1440 ca 
茶譜Chapu顧元慶Gu Yuanqing1541 《明朝四十家小說》本
水辨Shui bian真清Zhenqing1542 
茶經外集Chajing waiji真清Zhenqing1542 
煮泉小品Zhuquan xiaopin田藝蘅Tian Yiheng1554 
水品Shuipin徐獻忠Xu Wenhuan1554 
茶寮記Chaliao ji陸樹聲Lu Shusheng1570 ca《夷門廣牘》本
茶經外集Chajing waiji孫大綬Sun Dashou1588 ? 
茶譜外集Chapu waiji孫大綬Sun Dashou1588 ? 
煎茶七類Jiancha qilei徐渭Xu Wei1590 ? 
茶箋Chajian屠隆Tu Long1590 ca 
茶箋Chajian高濂Gao Lian1591 ca 
茶考Chakao陳師Chen Shi1593 
茶錄Chalu張源Zhang Yuan1595 ca 
茶集Chaji胡文煥Hu Wenhuan1593 ? 
茶經Chajing張謙德Zhang Qiande1596 
茶疏Chashu許次紓Xu Cishu1597《茶書全集》本
茶話Chahua陳繼儒Chen Jiru1595-1613 
茶乘Chacheng高元濬Gao Yuanxun1602 ? 
茶錄Chalu程用賓Cheng Yongbin1604 
茶錄Chalu馮時可Feng Shike1609 
羅岕茶記Luojiecha ji熊明遇Xiong Mingyu1608 ca ? 
茶解Chajie羅廪Luo Lin1609 
蔡端明別記Caiduanming bieji徐[火勃]Xu Bo1609 
茗笈Mingji屠本畯Tu Benjun1610 
茶董Chadong夏樹芳Xia Shufang1610 ca 
茶董補Chadong bu陳繼儒Chen Jiru1610 ca 
茶史Chashi龍膺Long Ying1612 
茗譚Ming tan徐[火勃]Xu Bo1613 
茶集Chaji喻政Yu Zheng1613 
茶書Chashu喻政Yu Zheng1613 
茶箋Chajian聞龍Wen Long1610 ca ? 
茶略Chalüe顧起元Gu Qiyuan1613 
茶說Chashuo黃龍德Huang Longde1615 ? 
品茶要錄補Pincha yaolu bu程百二Cheng Bai’er1615 ? 
茗史Mingshi萬邦寧Wan Bangning1621 ? 
竹嫩茶衡Zhunencha heng李日華Li Rihua? 
運泉約Yunquan yue李日華Li Rihua1620 
茶譜Chapu曹學佺Cao Xuequan? 
岕茶箋Jiecha jian馮可賓Feng Kebin1623 ? 
茶譜Chapu朱祐檳Zhu Youbin1539 ? 
品茶八要Pincha bayao華淑Hua Shu1621-1627 
陽羡茗壺系Yangxian minghu xi周高起Zhou Gaoqi1640 ca ? 
洞山岕茶系Dongshan jiecha xi周高起Zhou Gaoqi1640 ca ? 
茶酒爭奇Chajiu zhengqi鄧志謨Deng Zhimo1643 
明抄茶水詩文Mingchao chashui shiwen醉茶消客Zui cha xiaoke? 
岕茶別論Jiecha bielun周慶叔Zhou Qingshu? 
茶藪Chasou朱日藩Zhu Rifan? 
岕茶疏Jiecha shu ? 
茶史Chashi ? 
茶說Chashuo邢士襄Xing Shixiang? 
茶考Chakao徐[火勃]Xu Bo? 
茗說Mingshuo吳從先Wu Congxian? 
六茶記事Liucha jishi王毗Wang Pi? 

 

Fonti:

Zheng Peikai & Zhu Zizhen 鄭培凱,朱自振 (ed.), Zhongguo lidai chashu huibian jiaozhuben 中國歷代茶書匯編校註本, Hong Kong, Commercial Press, 2007.